Saglasnost korisnika

Zahvaljujemo vam što ste posetili ovaj sajt. Pristup i korišćenje ovog sajta podležu niže navedenim uslovima korišćenja. Ugovor o korišćenju sadrži zakonske informacije o posećivanju i korišćenju ovog sajta, deklaraciju o pravima intelektualne svojine, i referencu na propis o zaštiti VIP.

Pozivamo vas da pažljivo pročitate ovaj Ugovor o korišćenju pre nego što posetite sajt ili ga koristite na bilo koji način.

Svaka druga poseta i/ili korišćenje ovog sajta podrazumeva potpuno prihvatanje ovih uslova korišćenja. Ukoliko imate poteškoća u čitanju ovih uslova, ili ako niste saglasni sa njihovim sadržajem, DNX Network SARL vam preporučuje da više ne posećujete ili koristite sajt.

 1. Pravne informacije u vezi sa firmom DNX Network SARL

  Ovaj veb sajt je publikovan onlajn i hostovan pod odgovornošću DNX Network SARL, čija su adresa i ostali podaci navedeni niže:
  Sedište (adresa): 42 Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, Luxembourg
  Opšta elektronska adresa: support@dnxnetwork.lu
  Broj telefona: +352 2786 20 29
  Broj telefaksa: +352 2700 2801
  PIB: LU 23052515

 2. Polje primene ugovora

  DNX Network SARL teži da olakša korišćenje i plaćanje usluga sa veb kamerom, u daljem tekstu Usluga sadržaja, koje isporučuju treća lica; u daljem tekstu « Isporučilac/Isporučioci sadržaja ».

  DNX Network SARL vam omogućava pristup Usluzi sadržaja Isporučioca sadržaja i ima mogućnost da plati za uslugu sadržaja kroz tehničke platforme, u daljem tekstu Usluga podrške.

  Troškovi koje plaćate uključuju korišćenje Usluge sadržaja i Usluge podrške. DNX Network SARL prenosi troškove usluge sadržaja Isporučiocu sadržaja, da bi vam ovaj isporučio Uslugu sadržaja, i prima na svoj vlastiti račun troškove Usloge podrške za isporuku Usluge podrške vama. Da bi vama bilo jednostavnije, DNX Network SARL može koristiti pogodnosti plaćanja koje obezbeđuju treća lica za vršenje transakcija plaćanja, kao što su telefonski operateri, kompanije za kreditne katrice ili organizacije za elektronsko plaćanje.

 3. Tarife i nadoknade

  DNX Network SARL vam garantuje neograničen pristup vašem nalogu. Moguće je kupiti Usluge sadržaja Isporučioca sadržaja jedino ukoliko to dozvoljava kredit na nalogu Korisnika. Ovaj kredit se može dobiti taok što Korisnik izvrši plaćanje na način naveden na sajtu, kupovinom paketa kredita.

  Korisnik će moći da koristi kredit samo kod DNX Network SARL. Taj kredit se ne može ustupati trećim licima niti upotrebljen na drugi način, na primer, za kupovinu robe ili usluga drugim stranama.

  Možete da izaberete opciju autopaket. Kada potvrdite ovu opciju, vi ovlašćujete DNX Network SARL da obnovi vašu poslednju kupovinu paketa dok vi koristite Usluge sadržaja Isporučioca sadržaja. Vaš nalog će sa tada ponovo kreditirati automatski. Moći ćete da dezaktivirate ovu opciju u svakom trenutku konektovanjem u prostor « Moj nalog ».

  Kada nikakav kredit nije dodat na nalog tokom 3 meseca, DNX Network SARL tereti nalog mesečnim troškom od 10 kredita računajući od četvrtog meseca da bi ga održao aktivnim. Kada saldo naloga bude iznosio 0, ovaj iznos se više neće skidati.

  DNX Network SARL zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni usluge i cene objavljene na njegovom veb sajtu i shodno tome da izmeni, ažurira ili dopuni odredbe ovog ugovora o korišćenju. Na vama je da tredovno proveravate ovaj ugovor o korišćenju. Ako i dalje koristite vegb sajt nakon što su izmene stupile na snagu, vi priznajete i prihvatate te izmene.

  Osim toga, DNX Network SARL ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće štetne posledice koje bi proisticale iz izmena napravljenih na sajtu ili unetih u ugovor o korišćenju.

 4. Ograničenja u pogledu odgovornosti

  DNX Network SARL ulaže razumne napore na komercijalnom planu da bi njegova Usluga podrške bila stalno dostupna i da bi se veb sajt obezbedio svim komercijalno razumnim sredstvima. DNX Network SARL preduzima sve mere kako bi ograničio neprijatnosti izazvane tehničkim manjkavostima.

  Firma DNX Network SARL ne može, međutim, da isključi mogućnost loših tehničkih poteza ili neovlašćenih intervencija ili pojave virusa. Iz tih razloga, DNX Network SARL ne može da garantuje da se pristup Usluzi podrške neće prekinuti ili da neće doći do nekog drugog štetnog dejstva. Shodno tome, DNX Network SARL se ne može smatrati odgovornim za greške, funkcionalne manjkavosti, incidente i probleme koij bi mogli nastati prilikom korišćenja Usluge podrške.

  Osim toga, vi priznajete da DNX Network SARL ima pravo da obustavi pristup svojoj Usluzi podrške, bez prethodnog obaveštenja, da uoči i ukloni svaki eventualni slučaj prevare ilu zloupotrebe, da ispravi tehničke ili operativne manjkavosti. Ovi prekidi su nužni zbog izmena ili poboljšanja Usluge podrške i da bi se obezbedilo redovno tehničko održavanje usluge. DNX Network SARL ne snosi nikakvu odgovornost ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpeti usled tih prekida.

  Nikakva odgovornost za tehničke štete

  DNX Network SARL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpeti nakon korišćenja Usluge sadržaja, olakšanog posredstvom ove Usluge podrške. Pored toga, priznajete i prihvatate da je snimanje podataka korišćenjem veb sajta na bilo koji drugi način stvar vašeg izbora i vrši se o vašem riziku. Samo vi ste odgovorni za svaku eventualnu štetu koju bi pretrpeo vaš informatički sistem ili za gubitak podataka nastao usled snimanja podataka.

  Nikakva odgovornost za hiperlinkove trećih lica

  Sajtovi koji pripadaju trećim licima ili koje delimično ili u celini kontrolišu ili eksploatišu treća lica mogu da dostavljaju linkove ka ovom sajtu. DNX Network SARL nije pregledao sadržaj tih sajtova i nema nikakvog uticaja niti ikakvu moć u pogledu sadržaja ili drugih karakteristika tih sajtova.

 5. Tehnički zahtevi

  Korišćenje usluge sadržaja koju isporučuje Isporučilac sadržaja može podlegati određenim tehničkim zahtevima. Formati u kojima se isporučuju slike Usluge sadržaja, kao i potrebni video i audio čitači i tip Internet konekcije navedeni su na sajtu. Ukoliko ne udovoljite tim tehničkim zahtevima, može se desiti da ne budete u mogućnosti da koristite Uslugu sadržaja. Osim toga, može se desiti da ne budete u mogućnosti da koristite Uslugu sadržaja usled tehničkih mera zaštite koje se primenjuju na vaš računar.

 6. Obaveze korisnika

  Morate imati najmanje 18 godina ili, ukoliko primenjivi zakon zahteva da morate biti i stariji kako biste imali zakonsko pravo korišćenja Usluge sadržaja, morate biti stari najmanje onoliko koliko to predviđa takav zakon.

  Bez obzira na odredbe ostalih uslova korišćenja, vi se, kao Korisnik, posebno obavezujete na sledeće:

  • - Koristiti sajt u najboljoj nameri, razumno i na način koji nije suprotan ovim uslovima korišćenja
  • - ne koristite nikakav uređaj, softver ili rutinski postupak kako biste ugrozili ili pokušali da ugrozite ispravno funkcionisanje ovog sajta. Osim toga se obavezujete da nećete vršiti bilo kakvu akciju koja bi nametnula nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje infrastrkture sajta (koje bi moglo izazvati privremenu ili trajnu nesposobnost funkcionisanja), i da nećete klevetati sadržaj.
  • - ne koristite sajt u nezakonite svrhe ili s namerom da nanesete štetu ugledu firme DNX Network SARL ili bilo kog trećeg lica
  • - ne linkujte sajt sa nekim drugim sajtom bez prethodne izričite pisane saglasnosti firme DNX Network SARL

  Ukoliko DNX Network SARL otkrije ili ima opravdane sumnje da vi kršite jednu od gore navedenih odredbi [tačke od a) do d)] ili bilo koju drugu odredbu koju nalažu ovi uslovi korišćenja, DNX Network SARL ima pravo da vam delimično ili potpuno zabrani pristup svom sajtu.

 7. prava intelektualne svojine

  Priznajete i prihvatate da je sadržaj sajta DNX Network SARL, što podrazumeva, a da to pritom nije ograničeno, tekst, fotografije, ilustracije, opisane tehnologije, logoe, ikonice i softvere, zaštićen u svim oblicima, na svim nosačima i u svim tehnologijama, pravima intelektualne i/ili industrijske svojine, što podrazumeva, a da to pritom nije ograničeno, autorska prava, trgovinske marke, prava koja se odnose na baze podataka, komercijalne nazive, imena domena, znanje i iskustvo, modele, logoe i crteže. DNX Network SARL zadržava sva prava nad ovim elementima.

  Korišćenje ovog sajta vam ne daje nikakvo pravo na njegov sadržaj. Ne možete menjati, prilagođavati, objavljivati, distribuirati ili eksploatisati na bilo koji način bilo koji deo ovog sajta, delimično ili u potpunosti. Ne možete uneti ili postaviti link ka ovom sajtu na neki drugi sajt koji vam pripada ili koji pripada vašem poslodavcu ili bilo kojoj trećoj strani, ili koji održavate ili eksploatišete vi, ili to čini vaš poslodavac ili bilo koja treća strana, bez prethodne pisane saglasnosti firme DNX Network SARL.

  Ne dobijate nikakvo pravo na snimljeni sadržaj. Svaka izmena, prilagođavanje, objavljivanje, prenos snimljenih sadržaja u bilo koje druge svrhe osim za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu izričito su zabranjeni bez prethodne izričite pisane saglasnosti firme DNX Network SARL.

 8. Zaštita VIP i ličnih podataka

  DNX Network SARL preduzima sve mere da zaštiti lične podatke koje mu dostavljate. Možete naći link ka našem Pravilniku o zaštiti VIP ovde.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. Čuvanje informacija za komunikaciju

  Ukoliko izaberete da koristite sobu za razgovor ili druge mogućnosti interaktivne komunikacije, vi prihvatate da se te informacije arhiviraju. DNX Network SARL će sačuvati ove informacije prema potrebi, radi rešavanja sporova, pružanja pomoći i istraživanja problema, kako to dozvoljava zakon. DNX Network SARL neće deliti ove informacije sa trećim stranama, osim kao odgovor na verifikovani zahtev organa reda ili drugih vladinih struktura u okviru kriminalne istrage ili neke pretpostavljene nelegalne aktivnosti.

 10. Kontaktirajte nas

  Ukoliko želite opširnija objašnjenja i pojašnjenja u vezi sa ovim uslovima korišćenja, molimo vas da kontaktirate firmu DNX Network SARL na jedan od sledećih načina:
  Email : support@dnxnetwork.lu
  tel.: +352 2786 20 29
  faks: +352 2700 2801

  DNX Network SARL preduzima sve mere da u razumnom roku reši svaki nesporazum, svaku žalbu i sve tehničke ili operativne probleme u vezi sa veb sajtom ili sa kvalitetom njegovog sadržaja, na koje biste mu skrenuli pažnju.

 11. Pravovaljanost uslova korišćenja

  Ukoliko se neki od ovih uslova korišćenja pokaže kao potpuno ništavan i/ili neprimenjiv, važnost ili primenjivost ostalih uslova neće biti ugroženi. Svaka odredba koja je delimično ili u celini nevažeća i/ili neprimenjiva biće zamenjena odgovarajućom važećom odredbom, koja se u najvećoj mogućoj meri približava prvobotnim ciljevima ništavne odredbe.

 12. primenjivo pravo i jurisdikcija

  Ovaj ugovor o korišćenju podleže luksemburškom pravu. Bilo kakav spor koji bi proisticao iz korišćenja našeg sajta ili iz prihvatanja, tumačenja ili poštovanja ovih uslova korišćenja i/ili propisa o zaštiti VIP podlegaće isključivoj jurisdikciji nadležnih sudova u Luksemburgu, koji će primenjivati luksemburško pravo sa isključenjem pravila priovatnog međunarodnog prava.

 13. Povraćaj novca i reklamacije

  DNX Network SARL zadržava pravo da samo na osnovu svoje odluke vrati novac svojim klijentima i to samo u slučaju izuzetnih okolnosti (kao što su tehničke manjkavosti). DNX Network SARL će izvršiti povraćaj novca klijentu bilo tako što će direktno uplatiti novac na klijentov račun, bilo koristeći način plaćanja koji je korišten prilikom kupovine (kada je to moguće). Kada se uputi žalba ili zahtev za povraćajem novca, DNX Network SARL će imati u vidu žalbe ostalih klijenata, kao i sva podešavanja i podatke koje je registrovao naš sistem. Za upućivanje žalbi ili zahteva za povraćaj novca, obratite se našoj Službi za klijente: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Ok